Home Thời Sự Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và ấn tượng đầu tiên trong phát biểu nhậm chức