Home Nhà Đất Người người đi buôn bất động sản là ‘tai họa cho nền kinh tế’